Prednosti Outsourcing-a

Outsourcing poslovanju pruža slobodu da sporedne, a ipak važne segmente svojih usluga, prenesete na nas po znatno nižoj ceni, a sa visokoproduktivnom radnom snagom.

Outsourcing je isplativ

Zapošljavanje radnika u knjigovodstvu, ljudskim resursima i IT-u može biti skupo. Taj trošak ne predstavlja samo plata, već i drugi direktni troškovi, kao što su porezi na plate, naknade, zdravstveno osiguranje zaposlenih i druge beneficije. Zatim, tu su i odsustva zaposlenih radnika tokom godišnjeg odmora ili zbog bolesti. Pored toga, tu su i potrebno vreme, troškovi oglašavanja radnog mesta, intervjuisanje, procenjivanje, testiranje i obuka radnika.

Outsourcing investicija

Svaki posao je jedinstven. OMS grupa pruža obračun mesečne naknade za svakog klijenta posebno, prema dijagnostikovanim postojećim predmetima i procedurama, a u skladu sa sastancima održanim sa vlasnicima i menadžmentom, koji procenjuju dijagnostikovane rezultate. Tokom sastanaka, OMS grupa istražiće izazove i problem koji se odnose na računovodstvene, kadrovske i IT funkcije, kako bi odredili polje rada.